லிட்ரோ எரிவாயு சிலிண்டர்களின் மாவட்ட ரீதியிலான புதிய விலைப் பட்டியல்

லிட்ரோ எரிவாயு சிலிண்டர்களின் மாவட்ட ரீதியிலான புதிய விலைப் பட்டியல்

லிட்ரோ எரிவாயு சிலிண்டர்களின் மாவட்ட ரீதியிலான மீள் நிரப்பலுக்கான புதிய விலைப் பட்டியல் வரையறுக்கப்பட்ட லிட்ரோ கேஸ் லங்கா நிறுவனத்தினால் வெளியிடப்பட்டது. 

இது லிட்ரோ எரிவாயு சிளிண்டர்கலான  12.5kg, 5kg, 2.3kg ஆகியவற்றிற்கான விலைப்பட்டியலே தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


லிட்ரோ எரிவாயு சிலிண்டர்களின் மாவட்ட ரீதியிலான புதிய விலைப் பட்டியல்
No Comment
Add Comment
comment url